Všeobecné obchodní podmínky

Pravidla internetového obchodu Completoshop.cz
s účinností od 21.12.2017 r.
 

 

§ 1

Definice

Termíny používané v Pravidlech znamenají:
 1. Zákazník - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou, jejíž konkrétní ustanovení přiznávají právní způsobilost, která zadává Objednávku v Internetovém obchodě;
 2. Spotřebitel - v souladu s čl. § 22 [1] občanského zákoníku se rozumí fyzická osoba, která s podnikatelem provádí právní úkon, který není přímo spojen s jeho podnikatelskou nebo profesní činností;
 3. Příjemce služby - fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu a v případech stanovených obecně platnými předpisy i fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům; - používání nebo úmysl používat elektronickou službu;
 4. Občanský zákoník - zákon ze dne 3. února 2012 (89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů);
 5. Zákon o ochraně spotřebitele - zákon ze dne 31. prosince 1992 (634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů);
 6. Pravidla - tato Pravidla upřesňující pravidla pro poskytování elektronických služeb v rámci internetového obchodu Completoshop.cz v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis;
 7. Internetový obchod (Obchod) – webová stránka dostupná na adrese www.completoshop.cz, prostřednictvím které může Zákazník zejména prohlédnout naši nabídku a zadávat Objednávky;
 8. Zboží – produkty nabízené k prodeji v Internetovém obchodě;
 9. Kupní smlouva - smlouva o prodeji zboží ve smyslu občanského zákoníku uzavřená mezi Completoshop.cz a Zákazníkem, uzavřená prostřednictvím webových stránek Obchodu;
 10. Zákon o elektronických komunikacích – zákon ze dne 22. února 2005 (127/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů);
 11. Objednávka - prohlášení vůle Zákazníka, směřující přímo k uzavření Kupní smlouvy, s uvedením zejména druhu a množství Zboží a způsobu dodání Zboží.

§ 2

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Tyto Pravidla definují pravidla pro používání Internetového obchodu dostupného na adrese: www.completoshop.cz;
 2. Tyto Pravidla jsou uvedena v souladu se zákonem o poskytování elektronických služeb.
 3. Internetový obchod provozovaný na adrese: www.completoshop.cz provozuje Kamil Sałasiński podnikající pod názvem Completo.pl Kamil Sałasiński se sídlem v Polsku, Wólka Poznańska 23, 21-450 Stoczek Łukowski, DIČ: PL8252015666, IČO: 060223785.
 4. Tato pravidla definují zejména:
  1. pravidla pro registraci a používání účtu v rámci Internetového obchodu;
  2. podmínky pro zpřístupnění elektronické rezervace produktů v rámci Internetového obchodu;
  3. obchodní podmínky pro zadávání objednávek prostřednictvím internetového obchodu;
  4. pravidla pro uzavírání kupních smluv s využíváním služeb poskytovaných v rámci Internetového obchodu.
 5. Používání Internetového obchodu je možné za předpokladu, že ICT systém používaný Zákazníkem splňuje následující minimální technické požadavky:
  1. Internet Explorer verze 6.0 nebo novější s povoleným Java appletem a zásuvným modulem Adobe Flash Player, nebo
  2. Google Chrome verze 6.0 nebo novější s povoleným Java appletem a zásuvným modulem Adobe Flash Player, nebo
  3. Mozilla Firefox 6.0 nebo novější s Java appletem a povoleným zásuvným modulem Adobe Flash Player, nebo
  4. Opera 6.0 nebo novější s Java appletem a povoleným zásuvným modulem Adobe Flash Player.
 6. Pro používání internetového obchodu, by měl mít Zákazník přístup ke počítači nebo koncovému zařízení s přístupem k internetu.
 7. V souladu s platnými právními předpisy si Obchod vyhrazuje právo omezit poskytování služeb prostřednictvím internetového obchodu osobám starším 18 let. V tomto případě budou potenciální zákazníci o výše uvedené skutečnosti informováni.
 8. Zákazníci mohou kdykoli vstoupit do těchto Pravidel prostřednictvím odkazu na hlavní stránce Pravidel - webové stránky Completoshop.cz a stáhnout si je a vytisknout.
 9. Completoshop.cz plně implementoval požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - více informací v Zásadách ochrany osobních údajů - Pravidla Zpracování Osobních Údajů.

§ 3

Pravidla pro používání internetového obchodu

 1. Aby bylo umožněno plné využití všech možností Obchodu, může se Zákazník zaregistrovat. Registrace je dobrovolná a není nutné provádět objednávku v Obchodě.
 2. Registrace probíhá vyplněním a přijetím registračního formuláře, dostupného na jedné z podstránek Obchodu.
 3. Podmínkou registrace je souhlas s obsahem Pravidel a poskytnutí osobních údajů označených jako povinné.
 4. Completoshop.cz může s okamžitou platností zbavit zákazníka práva používat internetový obchod a také omezit jeho přístup k některým nebo všem zdrojům internetového obchodu v případě, že Zákazník poruší tato pravidla, a zejména když Zákazník:
  1. během registrace v Internetovém obchodě poskytl neshodné, nepřesné, zastaralé údaje nebo údaje zavádějící nebo porušující práva třetích stran,
  2. porušil prostřednictvím Internetového obchodu osobní práva třetích osob, a zejména osobní práva ostatních zákazníků Internetového obchodu,
  3. se dopustil jiného jednání, které Completoshop.cz uzná jako jednání v rozporu s platnými právními předpisy nebo obecnými zásadami používání internetu nebo poškozování dobrého jména Completoshop.cz.
 5. Osoba, která byla zbavena práva Internetový obchod používat, se nemůže bez předchozího souhlasu Completoshop.cz znovu zaregistrovat.
 6. Za účelem bezpečnosti přenosu komunikace a dat v souvislosti se službami poskytovanými v rámci Webových stránek přijme Internetový obchod technická a organizační opatření přiměřena stupni ohrožení bezpečnosti poskytovaných služeb, zejména pak opatření, která zabrání neoprávněným osobám získání a úpravy osobních údajů zasílaných na internetu.
 7. Zákazník je zejména povinen:
  1. neposkytovat ani přenášet obsah zakázaný zákonem, např. obsah, který propaguje násilí, je pomlouvačný nebo porušuje osobní práva a jiná práva třetích stran,
  2. používat Internetový obchod způsobem, který nenarušuje jeho fungování, zejména používáním konkrétního softwaru nebo zařízení,
  3. neprovádět činnosti, jako jsou: odesílání nebo zveřejňování nevyžádaných obchodních informací (spamu) v rámci Internetového obchodu,
  4. používat Internetový obchod způsobem, který není nepohodlný pro ostatní zákazníky a pro Completoshop.cz,
  5. používat jakýkoli obsah obsažený v Internetovém obchodě pouze pro vlastní potřebu,
  6. Internetový obchod používat způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona platného na území České republiky, ustanoveními Pravidel a obecnými zásadami používání internetu.  

 

§ 4

Uzavření kupní smlouvy

 1. Informace o Zboží poskytované na webových stránkách Obchodu, zejména jejich popisy, technické a výkonové parametry a ceny, představují výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu občanského zákoníku. Zákazník předloží nabídku ke koupi konkrétního Zboží. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku potvrzení přijetí Objednávky k provedení Obchodem po předchozím převodu v souladu s Objednávkou.
 2. Za účelem uzavření kupní smlouvu prostřednictvím Internetového obchodu je nutné přejít na webové stránky completoshop.cz, vybrat zboží, podniknout další technické kroky na základě zpráv zobrazených Zákazníkovi a informací dostupných na webových stránkách.
 3. Výběr Zboží objednaného Zákazníkem se provádí jeho přidáním do košíku.
 4. Při zadávání Objednávky - až do okamžiku stisknutí tlačítka " Objednávám se závazkem zaplatit nebo jiné informace o povinné platbě " - může Zákazník zadané údaje a vybrané Zboží upravovat. Za tímto účelem je nutné sledovat zobrazená upozornění a informace dostupné na webových stránkách.
 5. Poté, co Zákazník poskytne všechny potřebné údaje, Internetový obchod zobrazí souhrn zadané objednávky. Souhrn zadané objednávky bude obsahovat informace týkající se:
  1. předmětu objednávky,
  2. jednotkové a celkové ceny objednaných produktů nebo služeb, včetně nákladů na dodání a dodatečných nákladů (pokud existují),
  3. zvoleného způsobu platby,
  4. zvoleného způsobu doručení,
  5. dodací lhůty.
 6. Pro odeslání Objednávky je nutné přijmout obsah Pravidel, poskytnout osobní údaje označené jako povinné a stisknout tlačítko „Objednat s povinností platby“.
 7. Odeslání objednávky Zákazníkem je projevem vůle uzavřít s Completoshop.cz Kupní smlouvu, v souladu s Pravidly.
 8. Po zadání Objednávky obdrží Zákazník e-mail obsahující konečné potvrzení všech podstatných prvků Objednávky. POZOR! - výrobci poskytují množstevní akce (tzv. do vyprodání zásob) v případě, že výrobce informuje Obchod o vyčerpání zásob Internetový obchod si vyhrazuje právo zrušit Objednávku.
 9. V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy..
 10. Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy Zákazník obdrží výše uvedený e-mail.
 11. Storno a změna objednávky jsou možné do doby, než Objednávka dosud nebyla potvrzena. Chcete-li to provést, klikněte po přihlášení ke svému účtu na tlačítko „Zrušit objednávku“ (záložka „Váš účet“) nebo kontaktujte Obchod e-mailem na adrese info@completoshop.cz. U ostatních změn bývá nejjednodušším řešením storno objednávky a vytvoření nové..
 12. Aktuální stav plnění Objednávky může registrovaný Zákazník zkontrolovat po přihlášení do svého účtu (kliknutím na „Váš účet“ na stránkách obchodu www.completoshop.cz). Neregistrovaný zákazník může obdržet informace o stavu své objednávky kontaktováním Obchodu prostřednictvím e-mailu zasláním příslušného e-mailu na následující adresu: info@completoshop.cz.
 13. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce v souladu s Pravidly.
 14. Zákazníci mají k těmto Pravidlům přístup kdykoli, a to prostřednictvím odkazu na domovské stránce webu https://completoshop.cz, případně si je stáhnout a vytisknout.
 15. Potvrzení, zabezpečení a poskytnutí údajů o Objednávce a Všeobecných obchodních podmínkách (podmínky Internetového obchodu) se provádí e-mailem.

§ 5

Plnění objednávky

 1. Podmínkou realizace Objednávky ze strany Zákazníka je uvedení skutečných nezbytných údajů včetně kontaktních údajů při registraci nebo vyplňování objednávkového formuláře.
 2. V případě podezření na chybně vyplněný registrační formulář nebo Objednávkový formulář nebo v případě, že Objednávka vzbuzuje oprávněné námitky, vynaloží zaměstnanci Obchodu veškeré úsilí, aby Zákazníka kontaktovali za účelem potvrzení odeslání Objednávky.
 3. Doručení Zboží se uskutečňuje na území České republiky a probíhá na adrese uvedené Zákazníkem při zadávání Objednávky.
 4. Expedici objednaného Zboží obchod provádí prostřednictvím kurýrní společnosti. Podrobnosti o dopravě naleznete v záložce „Doprava“ na webových stránkách Obchodu, jehož předpisy jsou nedílnou součástí těchto Pravidel.
 5. Obchod vynaloží veškeré úsilí, aby zásilka byla odeslána co nejdříve. U veškerého Zboží je termín dodání uveden v jeho popisu. Podrobnosti o termínech vyplnění Objednávky naleznete v záložce „Doprava“ na webových stránkách Obchodu, jehož pravidla jsou nedílnou součástí těchto Pravidel. Celková doba vyřízení objednávky (včetně doručení) je od 7 do 90 pracovních dnů od data odeslání objednávky zákazníkem. Předpokládaná doba vyřízení objednávky je uvedena na listu Zboží a v přehledu Objednávky.
 6. V případě, že Objednávku nelze zpracovat, bude Zákazník neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy, vyrozuměn a Internetový obchod vrátí peněžní částku přijatou od Zákazníka za nerealizovanou Objednávku do tentokrát. Místo vrácení peněz může Zákazník souhlasit s prodloužením doby trvání Objednávky.
 7. Nákupem v obchodě Zákazník souhlasí s vystavením faktury dokumentující transakci v elektronické podobě, která bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
 8. Informace o nákladech spojených s odesláním zásilky jsou uvedeny v objednávkovém postupu (v objednávkovém formuláři). Náklady na dopravu jsou připočteny ke každé objednávce a nese je zákazník. Podrobnosti o nákladech na dopravu naleznete v záložce „Doprava“ na webu Obchodu, jehož předpisy jsou nedílnou součástí těchto Pravidel.
 9. Podle občanského zákoníku, má-li být prodávaná věc dodána kupujícímu a prodávající k tomu využije profesionálního přepravce, považuje se věc za doručenou kupujícímu okamžikem jejího předání prodávajícímu dopravci. Umění. 544 odst. 2 občanského zákoníku se na provedení příkazu nevztahuje. UVOLNĚNÍM DODÁVKY ZÁKAZNÍK SE STÁVÁ VLASTNÍKEM ZBOŽÍ.
 10. Podle občanského zákoníku je Zákazník povinen převzít zásilku s doručovaným Zbožím od kurýra a zkontrolovat, zda Zboží nemá mechanická poškození v důsledku doručení Zboží, jako jsou otlaky, otlačeniny, promáčkliny, praskliny, atd. V případě poškození zboží je zákazník povinen sepsat Protokol o poškození zboží, který musí být podepsán kurýrem. Jediným podkladem pro přijetí reklamace bude Škodní protokol. Reklamaci přesměrujte na Internetový obchod přes podstránku „Odstoupení od smlouvy“ a dále postupujte podle zpráv zobrazovaných Zákazníkovi nebo zašlete e-mailem všechny potřebné dokumenty uvedené v § 9 odst. 1 písm. 1 bodu b Pravidel na adresu infop@completoshop.cz v den doručení Zboží.  

§ 6

Ceny a způsoby platby

 1. Ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách a zahrnují všechny složky, včetně DPH (s rozlišením výše sazby), cla a všech ostatních poplatků.
 2. Zákazník si může vybrat jeden z následujících způsobů platby:
  1. převodem na bankovní účet Internetového obchodu vedený ING Bank Śląski S.A. o čísle 97 1050 1575 1000 0097 0893 1796,
  2. kreditní kartou. Provozovatelem platební karty je PayPro SA Agent Rozliczeniowy, Polsko, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem Poznań Nowe Miasto i Wilda v Poznani, 8. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000347935, DIČ 7792369887, IČO 301345068.
  3. rychlé internetové platby pomocí systému Przelewy24. Provozovatelem rychlých internetových plateb je PayPro SA Agent Rozliczeniowy, Polsko, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem Poznań Nowe Miasto i Wilda v Poznani, 8. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000347935, DIČ 7792369887, IČO 301345068.
 3. Splátkové platby - platba se provádí zcela nebo zčásti z prostředků z úvěru poskytnutého Bankou:
  1. Credit Agricole Bank Polska a.s. se sídlem v Polsku, ul. Legnicka 48. C-D, 53-605 Wrocław, zapsaná do rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku Okresním soudem pro Wrocław-Fabryczna ve Vratislavi, VI obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem: 0000039887, DIČ: 6570082274, se základním kapitálem 876 833 400,00
 4. Platby přes PayPal - POZOR! - při zvolení tohoto způsobu platby si PayPal účtuje provizi ve výši 2,9 % z hodnoty celé Objednávky, která se v případě odstoupení od Smlouvy nevrací.
 5. Obchod si vyhrazuje právo měnit ceny zboží, zavádět a stahovat zboží, provádět a rušit propagační akce. Tím však nejsou nijak omezena práva získaná zákazníkem.   

§ 7

Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Pouze Zákazník, který je zároveň Spotřebitelem, má 14-denní lhůtu na odstoupení od smlouvy. Spotřebitel má právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne, kdy bylo zboží doručeno nebo kdy zboží převzala jiná třetí strana mimo dopravce, a která byla uvedena pro převzetí zboží.
  1. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy Zákazník musí informovat jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) na adresu: info@completoshop.cz,
  2. Zákazník může využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který se nachází na podstránce „Odstoupení od smlouvy“, není to však povinné.
  3. Pokud Zákazník této možnosti využije, Internetový obchod mu neprodleně zašle potvrzení o přijetí informace o odstoupení od Smlouvy na Zákazníkem poskytnutou e-mailovou adresu. Ke splnění lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí zaslat informaci o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před lhůtou uvedenou v § 7 odst. 1 Pravidel na adresu info@completoshop.cz.
 2. Právo odstoupit od Smlouvy nemá Zákazník v souvislosti s uzavřenou Smlouvou, pokud:
  1. Internetový obchod poskytuje doplňkovou službu (např. vyříznutí otvoru), se kterou zákazník při zadávání objednávky výslovně souhlasil,
  2. předmětem Objednávky je produkt personalizovaný Zákazníkem nebo se Zákazníkem úzce související,
  3. předmětem služby je Zboží, které je po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeno s jinými věcmi;
  4. rozdíly vyplývající z individuálního nastavení počítače Zákazníka (např. barva, proporce apod.) se liší od skutečných vlastností Zboží,
  5. bylo uskutečněno prostřednictvím aukce prostřednictvím webové stránky, například www.Aukro.cz.  

 

§ 8

Důsledky odstoupení od smlouvy

 

V případě odstoupení od smlouvy Internetový obchod vrátí Zákazníkovi všechny platby, které od Zákazníka přijal, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vyplývajících ze Zákazníkem zvoleného jiného než nejlevnějšího standardního způsobu dodání). způsob doručení nabízený Internetovým obchodem), neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl Internetový obchod informován o rozhodnutí Zákazníka uplatnit právo na odstoupení od Smlouvy. Internetový obchod vrátí platbu na bankovní účet uvedený zákazníkem, pokud zákazník výslovně nesouhlasí s jiným řešením. Internetový obchod může zadržet náhradu až do obdržení položky nebo do doručení dokladu o jejím vrácení do internetového obchodu, v závislosti na tom, která událost nastane dříve. Zboží by mělo být vráceno na adresu Paxy - Completoshop.cz, Vratimovská 681/80; 71900 Ostrava - Kunčice, neprodleně, nejpozději však do 3 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, v originálním obalu pohodlným způsobem. Zákazník nese přímé náklady na vrácení Zboží, které jsou závislé na hmotnosti zásilky obsahující Zboží.  

§ 9

Reklamace

 

 1. Reklamace Zboží:
  1. Completo.pl Kamil Sałasiński jako prodávající zodpovídá vůči Zákazníkovi, který je Spotřebitelem ve smyslu v čl. 419 obchodního zákoníku, ze záruky za vady v rozsahu uvedeném v občanském zákoníku, zejména v čl. 429 - 560 a dalších občanského zákoníku.
  2. Reklamace vyplývající z porušení práv zaručených zákonem nebo na základě těchto Pravidel by měly být adresovány na info@completoshop.cz. Internetový obchod se zavazuje posoudit každou reklamaci do 14 dnů. Není-li reklamaci vyřízena ve výše uvedené lhůtě, považuje se za uznanou. Správně podaná stížnost musí obsahovat minimálně:
   • Jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa Zákazníka,
   • Datum uzavření Smlouvy tvořící základ pro stížnost,
   • Číslo objednávky,
   • Předmět reklamace s uvedením požadavku Zákazníka,
   • Poskytnutí všech okolností odůvodňujících reklamaci.
   • Fotografie inzerovaného Zboží,
   • Hlášení škody.
  3. V případě reklamace by měl Zákazník doručit zakoupené Zboží v původním obalu pohodlným způsobem, pokud Zákazník nebyl Obchodem informován o možnosti zvážit a provést reklamaci u Zákazníka.
  4. Reklamace bude Internetovým obchodem posouzena do 30 dnů ode dne přijetí reklamace obchodem v souladu s § 9 odst. 1 lit. b.
  5. V případě, že dodané Zboží má vady, má Zákazník právo požadovat slevu z ceny nebo odstoupit od Smlouvy, ledaže by Internetový obchod neprodleně a bez zbytečného obtěžování Zákazníka vyměnil vadný výrobek za bezvadný.
  6. V případě smlouvy uzavřené se Zákazníkem, který není spotřebitelem, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku. V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady spojené s reklamací Zákazník, který není spotřebitel.
  7. Práva Zákazníka vyplývající z nesouladu Zboží se Smlouvou nebo Zákazníka, který není spotřebitelem ze záruky za vady, neomezují práva Zákazníka vyplývající ze záruky poskytnuté ručitelem - za podmínek uvedených v záručním listu.
  8. Je-li třeba údaje nebo informace uvedené v reklamaci doplnit, Internetový obchod před projednáním reklamace vyzve Zákazníka podávajícího reklamaci o doplnění v uvedeném rozsahu.
  9. Záruka neplatí, pokud je Zboží mechanicky poškozené. Zákazník je proto povinen při převzetí Zboží před potvrzením převzetí zásilku pečlivě zkontrolovat v přítomnosti kurýra a řídit se níže uvedenými doporučeními.
   • Krok 1: Krok 1: Zákazník si zásilku pečlivě prohlédne, zejména věnujte pozornost stavu obalu, pásek nebo pečetí připevněných k zásilce. V případě poškození (např. roztržení obalu, promáčknutí, zaplavení) byste měli zásilku odmítnout vyzvednout a sepsat s kurýrem škodní protokol s uvedením důvodu odmítnutí vyzvednutí zásilky.
   • Krok 2: Pokud není balík poškozen, rozbalte jej v přítomnosti kurýra.
   • Krok 3: V případě poškození uvnitř zásilky (nebo množstevních nedostatků nebo nedodržení Objednávky) je třeba s kurýrem sepsat protokol o škodě s uvedením důvodu reklamace, poté vyfotografovat a odeslat reklamaci - Internetový obchod na podstránce „Odstoupení od smlouvy“ nebo e-mailem na adresu info@completoshop.cz v den doručení.
  10. Internetový obchod nenese odpovědnost za nedodržení výše uvedených doporučení.
  11. Na reklamace mechanického poškození způsobeného během přepravy, stejně jako na reklamace množstevních nedostatků a nedodržení Objednávky nebude brán zřetel bez vyplněného protokolu o škodě s kurýrem doručujícím zásilky sepsaného v době doručení Zboží a bez výrobního závodu. balení reklamovaného Zboží.
  12. Rozdíly vyplývající z individuálního nastavení počítače Zákazníka (barva, proporce atd.) nemohou být základem pro reklamaci zakoupeného Zboží.
  13. Internetový obchod není výrobcem Zboží. Výrobce odpovídá za záruku prodávaného Zboží prostřednictvím Internetového obchodu za podmínek a po dobu uvedenou v záručním listě Zboží. Pokud záruční list takovou možnost stanoví, může Zákazník uplatnit své nároky ze záruky přímo v autorizovaném servisním středisku, jehož adresa je uvedena na záručním listě.
  14. Internetový obchod se zavazuje posoudit každou reklamaci do 30 dnů. Neprojednání reklamace ve výše uvedené lhůtě znamená, že je považována za oprávněnou.

§ 10

 Ustanovení týkající se podnikatelů

 

 1. Tento oddíl Pravidel a ustanovení v něm obsažená se vztahují pouze na zákazníky a uživatele služeb, kteří nejsou spotřebiteli.
 2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem, který není spotřebitel, do 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení od kupní smlouvy v tomto případě může proběhnout bez udání důvodu a nezakládá žádné nároky ze strany zákazníka, který není spotřebitelem, vůči prodávajícímu.
 3. V případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, má Prodávající právo omezit dostupné způsoby platby, včetně požadavku na úplnou nebo částečnou platbu předem, bez ohledu na způsob platby zvolený Zákazníkem a skutečnost, že došlo k uzavření Kupní smlouvy.
 4. Po vydání Zboží Prodávajícím přepravci přecházejí výhody a břemena spojená se Zboží a riziko náhodné ztráty nebo poškození Zboží na Zákazníka, který není spotřebitelem. Prodávající v takovém případě neručí za ztrátu, vadu nebo poškození Zboží vzniklé jeho převzetím k přepravě až do jeho doručení Zákazníkovi a za prodlení s přepravou zásilky.
 5. Je-li Zboží Zákazníkovi zasíláno prostřednictvím přepravce, je Zákazník, který není spotřebitelem, povinen si zásilku prohlédnout včas a způsobem, který je pro tyto zásilky přijat. Pokud zjistí, že došlo ke ztrátě nebo poškození Zboží během přepravy, je povinna provést veškeré úkony potřebné ke zjištění odpovědnosti přepravce.
 6. Podle občanského zákoníku je vyloučena odpovědnost Prodávajícího ze záruky za Produkt vůči Zákazníkovi, který není spotřebitelem.
 7. V případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může Poskytovatel služeb vypovědět smlouvu o poskytování Elektronických služeb s okamžitou účinností a bez udání důvodů zasláním příslušného prohlášení Zákazníkovi.
 8. Odpovědnost Poskytovatele služby/Prodejce vůči Příjemci služby/Zákazníkovi, který není spotřebitelem, bez ohledu na právní základ, je omezena - jak v rámci jedné reklamace, tak i za všechny pohledávky celkem - do výše ze zaplacené ceny a nákladů na dodání dle kupní smlouvy, nejvýše však 5 000 Kč. Poskytovatel služby/Prodávající odpovídá Příjemci služby/Zákazníkovi, který není spotřebitelem, pouze za typické škody předvídatelné v době uzavření smlouvy a neodpovídá za ztrátu výhod ve vztahu k Příjemci služby/Zákazníkovi, který není spotřebitel.
 9. Jakékoli spory vzniklé mezi Prodávajícím/Poskytovatelem služeb a Zákazníkem/Příjemcem služby, který není spotřebitelem, budou řešeny u soudu příslušného podle sídla Prodávajícího/Poskytovatele služeb.  

§ 11

Řešení sporů a závěrečná ustanovení

 

 1. Zákazník, který je Spotřebitelem, může v případě zájmu využít mimosoudní řešení reklamací a nároků. Spory týkající se internetových nákupů lze řešit mediačním řízením u krajských inspektorátů obchodní inspekce nebo soudně před rozhodčím soudem u krajských inspektorátů obchodní inspekce. V případě sporu mezi Spotřebitelem a Prodávajícím může Spotřebitel využít možnosti mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Pravidla postupu řešení spotřebitelského sporu jsou uvedena na stránkách České obchodní inspekce. Spotřebitel může také využít jiné způsoby mimosoudního řešení sporů a například podat stížnost prostřednictvím internetové platformy ODR, dostupné na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. V případě nezájmu Spotřebitele o využití mimosoudních prostředků pro řešení sporů bude řešení případných sporů mezi společností Completo.pl Kamil Sałasiński a Spotřebitelem předmětem příslušných soudů v souladu s ustanoveními příslušných předpisů občanského soudního řádu.
 3. V případech, které nejsou zahrnuty v těchto Pravidlech se použijí ustanovení občanského zákoníku, ustanovení zákona o poskytování elektronických služeb a další příslušná ustanovení Českého práva.
 4. V případě jakýchkoli dotazů nebo pochybností se můžete na Obchod obrátit na e-mailu: obchod@completoshop.cz nebo telefonicky na čísle +420597010120, od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00.
 5. Tato verze pravidel je k dispozici v elektronické verzi na webových stránkách www.completoshop.cz od 6.01.2023.
pixel